موضوع پروژه: تولید فن های رادیال- محوری کامپوزیتی FRP جهت بخارات اسید

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

تاریخ: 1400

مدت اجرای پروژه: 2 ماه

محل اجرا: کرمان-سرچشمه

شرح خدمت:

  • تولید فن های رادیال- محوری کامپوزتی FRP مناسب بخارات اسیدسولفوریک با تعداد دور 750rpm

تولید فن های رادیال- محوری کامپوزیتی FRP جهت بخارات اسید

موضوع پروژه: تولید فن های رادیال- محوری کامپوزیتی FRP جهت بخارات اسید کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران تاریخ: 1400 مدت اجرای پروژه: 2 ماه محل اجرا: کرمان-سرچشمه شرح خدمت: تولید فن های رادیال- محوری کامپوزتی FRP مناسب بخارات اسیدسولفوریک با تعداد دور 750rpm