موضوع پروژه: تولید مخازن دخیره  GRV پساب اسید

تاریخ: 1399

مدت اجرای پروژه: 30 روز

محل اجرا:ایلام – بخش چوار- تجریان

شرح خدمت:

1-تولید مخزن عمودی  با کاربری ذخیره پساب اسیدهای خوردنده 4500 لیتری در ابعاد (1050*1200)

2- تولید مخزن عمودی  با کاربری ذخیره پساب اسیدهای خوردنده 1300 لیتری در ابعاد (1800*2100)

 

 

تولید مخازن دخیره GRV پساب اسید

موضوع پروژه: تولید مخازن دخیره  GRV پساب اسید تاریخ: 1399 مدت اجرای پروژه: 30 روز محل اجرا:ایلام – بخش چوار- تجریان شرح خدمت: 1-تولید مخزن عمودی  با کاربری ذخیره پساب اسیدهای خوردنده 4500 لیتری در ابعاد (1050*1200) 2- تولید مخزن عمودی  با کاربری ذخیره پساب اسیدهای خوردنده 1300 لیتری در ابعاد (1800*2100)