موضوع پروژه: تولید پروانه های فن کولینگ کامپوزیتی  FRP

تاریخ: 1400

مدت اجرای پروژه: 10 روز

محل اجرا: زاهدان- کیلومتر 5 جاده گوربند

شرح خدمت:

  • مهندس معکوس و تولید پروانه های فن کولینگ   FRP سایز کوچک

 

 

تولید پروانه های فن کولینگ کامپوزیتی  FRP

موضوع پروژه: تولید پروانه های فن کولینگ کامپوزیتی  FRP تاریخ: 1400 مدت اجرای پروژه: 10 روز محل اجرا: زاهدان- کیلومتر 5 جاده گوربند شرح خدمت: مهندس معکوس و تولید پروانه های فن کولینگ   FRP سایز کوچک